Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Grabuńczyk, marcin.grabunczyk@wodociagi-glubczyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 485 27 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

          7. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Podmiot udostępnia wejście do budynku od strony ulicy Powstańców w Głubczycach, nie posiada obszarów kontroli. Od bramy wjazdowej do wejścia do budynku został wydzielony pas przejścia dla pieszych oznaczony kolorem żółtym.

           8. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Podmiot nie posiada wind. Korytarze są ogólnodostępne. Sprawy z klientami załatwiane są na parterze budynku. Ewentualna możliwość wejścia na wyższe piętra jest możliwa z wykorzystaniem schodów.

           9. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Podmiot nie posiada pochylni, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych – z wyjątkiem zapowiedzi na centrali telefonicznej. 

           10. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Podmiot posiada dostępny bezpłatny parking. Na parkingu wyznaczyliśmy jedno miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe pomalowane jest na niebiesko i prawidłowo oznakowane.

            11. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Podmiot dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym i nie posiada w związku z tym ograniczeń.

             12. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Podmiot nie udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

do góry