Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.

Przedmiot działalności

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.  prowadzą statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy Spółki – Nr KRS 0000087374 oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) i ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.). Spółka uzyskała wymagane ustawą (art. 16 pkt. 1) zezwolenie Urzędu Miasta i Gminy Głubczyce w formie Decyzji nr KI.7031.9.4.2012.VI z dnia 31.10.2012 r. oraz Postanowienia nr KI.7031.9.6.2012.VI z dnia 28.11.2012 na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie na czas nieoznaczony.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

  1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na ujmowaniu wody, uzdatnianiu wody na dwóch stacjach uzdatniania, dezynfekcji wody oraz dostarczaniu wody do odbiorców.
  2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków sanitarnych
    i deszczowych systemem kanalizacji.
  3. Oczyszczanie ścieków w eksploatowanych oczyszczalniach ścieków.

Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy:

1. 49, 41, Z, Transport drogowy towarów;

2. 77,12, Z, Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

3. 77,32, Z, Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;

4. 43, 12, Z, Przygotowanie terenu pod budowę;

5. 42, 21, Z, Roboty związane z budową rurociągów przesyłowyh i siei rozdzielczych,

6. 43, 21, Z, Wykonywanie instalacji elektrycznych;

7. 43, 22, Z, Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

8. 43, 39, Z, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;

9. 37, 00, Z, Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

 

Metadane

Data publikacji : 03.06.2015
Data modyfikacji : 31.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Grabuńczyk

Opcje strony

do góry