Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.

Organy Spółki i ich kompetencje

Organy działające w spółce:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

 

Skład organów spółki:

Zgromadzenie Wspólników: Gmina Głubczyce

Rada Nadzorcza:

 • Wiesław Czerepak
 • Zbigniew Łątka 
 • Ryszard Michalik
 • Zarząd:
 • Mariusz Rubczyński – Prezes Zarządu
 • Marcin Grabuńczyk – Prokurent/Dyrektor Finansowy

 

Kompetencje i funkcje organów spółki:

1. Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą spółki. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Odbywa się najpóźniej sześć miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Zgromadzenia nadzwyczajne odbywają się w zależności od potrzeb spółki.

Do kompetencji Zgromadzenie Wspólników należy:

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
 • Podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
 • Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
 • Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa,
 • Zmiana umowy Spółki,
 • Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • Połączenie Spółki, przekształcenie Spółki lub utworzenie nowej Spółki,
 • Rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • Emisja obligacji,
 • Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości,
 • Wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za ceną przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
 • Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • Wybór, powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki przy uwzględnieniu treści § 14 pkt 2 niniejszej umowy Spółki,
 • Określenie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej,
 • Postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.

2. Rada Nadzorcza 

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

 • Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze staniem faktycznym,
 • Ocena wniosku Zarządu dotycząca podziału zysku albo pokrycia strat,
 • Składaniu Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,
 • Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli,
 • Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • Nawiązanie stosunku pracy z członkami Zarządu, ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu według zasad uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników,
 • Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki,
 • Zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 • Delegowanie członka Zarządu lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie zawieszenie członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 • Opiniowanie opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków, proponowanych przez zarząd Spółki,
 • Wybór jednostki uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 • Na wniosek Zgromadzenia Wspólników powołuje i odwołuje członków Zarządu, ustala członkom Zarządu wynagrodzenie według zasad określonych przez Zgromadzenie Wspólników.

3. Zarząd 

 • Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków w tym Prezesa.
 • Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych.
 • Do dokonywania czynności prawnych zwykłego Zarządu w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie, a gdy oświadczenie dotyczy praw majątkowych powyżej równowartości w polskich złotych kwoty 25 000 euro konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub Zarządu i prokurenta.
 • Umowę o pracę z Członkiem Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 

 

 

Metadane

Data publikacji : 03.06.2015
Data modyfikacji : 19.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Grabuńczyk

Opcje strony

do góry