Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.

Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCÓW SPÓŁKI GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.

 

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1)
, zwane dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach (zamiennie „GWiK Sp. z o.o.” lub „Spółka”) z siedzibą przy ulicy Powstańców 2 48-100 Głubczyce. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wodociagi-glubczyce.pl.
 2. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. zawarcia umowy,
 2. realizacji umowy,
 3. świadczenia usług

oraz w celach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, jak również obowiązków prawnych na nim ciążących:

 1. przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 2. nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji,
 3. dochodzenie i obsługa windykacji - zapewnienie komunikacji w sprawach związanych ze świadczeniem usług - obsługa roszczeń i reklamacji,
 4. w celach analitycznych, statystycznych i archiwalnych.
 1. Z uwagi na charakter działalności Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  w Głubczycach, Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku
  z realizacją obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa, takich m.in. jak: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisy wykonawcze do ww. ustawy, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przepisy Kodeksu Cywilnego. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego tj. w celu realizacji umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy mających na celu doprowadzenie do jej zawarcia. Dane osobowe przetwarzane
  są również w oparciu art.6 ust.1 lit. c w/w Rozporządzenia w celu realizacji obowiązków niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. m.in. sporządzania faktury VAT oraz innych dokumentów księgowych oraz wypełnieniu obowiązków prawno podatkowych wynikających z prowadzonej przez Spółkę działalności, jak również w celu ustalania i dochodzenia roszczeń lub wykorzystanie
  w ramach materiału dowodowego. Dane przetwarzane są również w celach świadczenia usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz celach statystycznych i archiwalnych. Ze względu na charakterystykę swoich działań GWiK Sp. z o.o. w oparciu o art.6 ust.1 lit. c czyli przetwarzania danych niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora może przetwarzać Pani/Pana dane w celu wywiązania się z obowiązku nałożonego przez organ państwowy.
 2. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana/Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.:
 1. dostawcom usług IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów informatycznych,
 2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,
 3. podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też agentom ubezpieczeniowym podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia zapłaty,

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem
lub stosownych przepisów prawa.

Ponadto GWiK Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom i służbą, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (w takiej sytuacji dane osobowe mogą być udostępnione bez Państwa wiedzy jednakże, Administrator przed udostępnieniem danych zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów, które występują z takim żądaniem).

 1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. GWiK Sp. z o.o. informuje, że podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę cele jakie realizuje Spółka wynikające z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Zatem, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach.

Dobrowolne jest natomiast podanie danych, które nie są niezbędne do realizacji umowy - jednakże ułatwiają lub przyśpieszą kontakt np. nr telefonu, adres e-mail.

 1. Pani/Pan/Państwo posiadają prawo do:
 1. wyrażenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych kontaktowych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail,
 2. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 3. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne,
 4. usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego,
 5. ograniczenia przetwarzania danych jeśli są uzasadnione zastrzeżenia co do prawidłowości Pani/Pana/Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,
ma Pani/Pan/Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Może Pani/Pan/Państwo wyrazić swoją zgodę lub sprzeciw zarówno w formie pisemnej,
jak i elektronicznej. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Administrator danych poinformuje o podjętych działaniach. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu.

Przysługuje Pani/Panu/Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez GWiK Sp. z o.o. narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana/Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia
lub przystąpienia do umowy i jej wykonania lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu/Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych,
tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana/Państwa danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan/Państwo przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana/Państwo nie będą podlegały profilowaniu
  (tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu bez wpływu człowieka).
 2. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, po rozwiązaniu umowy zostaną zarchiwizowane i przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
  w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych oraz dokumentacji technicznych.
 3.  GWiK Sp. z o.o. nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odstępstwo od reguły może stanowić przypadek, gdy strona umowy zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych. W takim wypadku może zaistnieć konieczność przekazania danych do państwa, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu lub braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Będą mogli Państwo uzyskać opis tych zabezpieczeń lub Administrator wskaże miejsce ich udostępnienia.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 26.05.2018
Data modyfikacji : 23.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Damian Konopnicki
Osoba modyfikująca informację:
Damian Konopnicki

Opcje strony

do góry